T
D
H
B
G
S
F
C
OTHER
W
M
O
E
P
L
A
K
Q
R
I
N
J
U
Y
Z
V
X